Přijímací řízení na střední školy

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášky až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (v případě, že se uchazeč hlásí na jednu školu, ale na dva různé obory, musí i tak podat 2 přihlášky). Po ukončení klasifikace za první pololetí vytiskneme přihlášky a dětem předáme. Poté prosíme o doplnění  škol, podpis zákonných zástupců a vrácení zpět do školy. Potvrdíme a vrátíme se zápisovým lístkem. 

Formulář přihlášky pro vaši informaci přidáváme i zde:

Ve druhém kole je počet přihlášek neomezený.

Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. 

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:    

 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek. 

Zápisový lístek se opatřuje razítkem bez malého státního znaku. • Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. 

 Zápisový lístek si pečlivě uschovejte a nezapomeňte v případě přijetí na vámi vybranou SŠ včas doručit – a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

  1. termín: pondělí 12. dubna 2021 2. termín: úterý 13. dubna 2021 
  2. Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: středa 14. dubna 2021 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021 
  3. Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín: středa 12. května 2021 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 Následné kroky po přijímacích zkouškách 

  1. Rozhodnutí o PŘIJETÍ – do pracovních 10 dnů musíte odevzdat zápisový lístek. Ten jste obdrželi spolu s přihláškami (pokud ho v termínu neodevzdáte, bude místo nabídnuto jinému uchazeči).
  2. Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ – do 3 pracovních dnů podat odvolání. Vše, co by mělo odvolání obsahovat, naleznete na internetovém odkaze: http://www.cermat.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-1404035426.html. V případě konkrétních vzorů odvolání zadejte do internetového vyhledávače „vzor odvolání na střední školu“.
  3. V případě, že po podání odvolání vám přijde rozhodnutí o přijetí, nezapomeňte odevzdat zápisový lístek.

Podrobné informace lze najít i na MŠMT:  Č.j.: MSMT-43073/2020-3

O POSTUPNÝCH KROCÍCH ŠKOLY VÁS BUDEME PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT. 

S dotazy a připomínkami se obracejte na výchovnou poradkyni J. Čermákovou: cermakova@zssulice.cz