Informace k platbám

VS má žák přidělený na počátku studia na zdejší škole a je platný po celou dobu školní docházky pro všechny platby prováděné na kterýkoli účet školy. Nově přijatí žáci obdrží VS po první platbě. První platbu tedy zašlou rodiče pouze se jménem žáka ve zprávě pro příjemce. 

Školní jídelna

Úhrada na účet školní jídelny: 2301731287/2010

Předepsané zálohy:
a) pro žáky 6 – 10 leté bez svačin 700 Kč/měsíc 
b) pro žáky 6 – 10 leté se svačinami 900 Kč/měsíc,
c) pro žáky 11 – 14 leté bez svačin 800 Kč/měsíc, 
d) pro žáky 11 – 14 leté se svačinami 1000 Kč/měsíc,
f) pro žáky 15 leté bez svačin 900 Kč/měsíc. 

Součástí oběda je nově také zeleninový a ovocný bufet. Věk strávníka se počítá podle toho, kolik let dovrší žák 31. 8. 2020

Obědy jsou hrazeny zálohově dopředu vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, v
září se provede platba 2 krát, poslední platba ve školním roce do 15. května daného
školního roku.

Školní družina 2019/20

Úhrada na účet: 2701731286/2010

na základě dohody se zřizovatelem je poplatek za školní družinu pro rok 2019/20 stanoven na 250,- Kč / měsíc. Další výdaje spojené s chodem ŠD bude i nadále hradit zřizovatel (obec Sulice) ze svého rozpočtu.