Výchovné poradenství

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Veškeré informace v této chvíli je možné získat na:

www.prihlaskynastredni.cz

odtud se prokliknete na:

www.dipsy.cz

Případně je možné podívat se na video:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60
odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve
školním roce 2023/2024.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je
stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na
dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol
skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě
oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová
zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona,
do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do
31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor
vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Průběh přijímacího řízení v letošním školním roce je zatím v očekávání.

Změny by ale neměly nastat v podávání přihlášek ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou.

Pokud jste se rozhodli o této alternativě, potom:

 1. Vyzvednout si do 30. 10. 2023 vyplněnou přihlášku u výchovné poradkyně p. uč. Čermákové
 2. Zkontrolovat, zda jsou všechny údaje správné a platné 
 3. Zjistit na webových stránkách SŠ podmínky přijímacího řízení
 4. Do 15. 11. 2023 budou předány žákům zápisové lístky (odevzdávají se na SŠ po rozhodnutí o přijetí) – pečlivě uschovejte
 5. Do 30. 11. 2023 odevzdat přihlášku na zvolenou střední školu (osobně nebo poštou)

Mělo by i nadále platit, že má žák možnost podat další přihlášky na SŠ v jarním termínu klasických přijímacích zkoušek. 

Pokud by došlo k jakékoli změně a podmínky přijímání by se změnily, ihned vás budu informovat. 

V případě dotazů se obraťte na výchovnou poradkyni – Jana Čermáková

Kontakty:   cermakova@zssulice.cz            

Předběžná in formace – očekáváme změnu zákona – zveřejnění konkrétních informací o přijímacím řízení.

Plánované změny: 

 1. Podávání 3 přihlášek – možnosti podání budou upřesněny
 2. Školy musí být řazeny dle priority – po přijímačkách bude žák zařazen do školy právě dle pořadí na přihlášce
 3. Tím se (pravděpodobně) ruší i podávání zápisového lístku
 4. Po vyhodnocení přijímacího řízení bude znám seznam škol s volnými místy
 5. Způsob odvolacího řízení zatím není znám

SŠ během ledna 2024 vyvěsí na svých webových stránkách kritéria přijímacího řízení – je dobré stránky SŠ sledovat již nyní a to s ohledem na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvy velmi doporučuji!!!

Stále by mělo platit zohlednění výborných výsledků uchazečů v obvodním, krajském či celostátním kole soutěží – toto opět záleží na jednotlivých SŠ.

Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
  již známe návrh nového zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kde se dále plánuje*:
 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ 14. května 2024 v elektronickém systému (nově až po náhradním termínu přijímaček)
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud
 • Žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce. Nově budou moci žáci, kteří podají přihlášku na jeden maturitní obor, skládat přijímací zkoušky dvakrát. Budou mít tedy dva pokusy jako ti, kteří se hlásí na 2 nebo 3 maturitní obory.

VÝVOJ SLEDUJEME A BUDEME VÁS IHNED INFORMOVAT O PLATNÝCH PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.