Hodnocení v naší škole

Na základě rozhodnutí školské rady postupně přechází ZS Sulice od klasického hodnocení známkami k širšímu využívání formativního hodnocení. Naším cílem je vytvářet v dětech vlastní zájem o učení. Hodnocení vychází z jasných kritérií k dosažení úspěchu a je doplňováno o pravidelnou zpětnou vazbu. K hodnocení průběhu a výsledků žáků využíváme bodový systém doplněný o slovní hodnocení na konci každého pololetí.

Hodnotící stupnice a převod bodového hodnocení v případě přestupu na jinou školu 

Základ pro výpočet úspěšnosti tvoří aritmetický průměr dosažených bodů získaných za aktivitu v hodinách, zkoušení, testy, domácí přípravu a další povinné výstupy, včetně zohlednění váhy každé práce. Získané body budou převedeny, v případě potřeby, na známky podle následující stupnice: 

● 100 – 90 výborně 

● 89 – 70 chvalitebně 

● 69 – 50 dobře 

● 49 – 26 dostatečně 

● 25 – 0 nedostatečně 

V hraničních případech rozhoduje vyučující podle svého uvážení na základě přístupu žáka k výuce. 

Žák neprospěl z daného předmětu, pokud jeho úspěšnost z tohoto předmětu klesne pod 25 bodů. Ve všech předmětech je žák na konci pololetí hodnocen stručným slovním vyjádřením vyučujícího. 

Kritéria pro hodnocení, očekávané výstupy a portfolio žáka 

Na začátku každého pololetí seznámí vyučující žáky s kritérii hodnocení a očekávanými výstupy v daném předmětu. Do žákovského portfolia ukládají žáci kritéria hodnocení a následně výstupy jednotlivých prací (testy, projekty, výukové plakáty, výkresy a další). Portfolio je dále podkladem pro pravidelné konzultace tripartit (žák – rodič – učitel) a hodnocení žáka. Může být jak ve formě listinné (desky) tak digitální (učebna google). 

Průběžná zpětná vazba a sebehodnocení 

Vedle vysvědčení dostávají žáci školy v průběhu pololetí (obvykle po uzavření tématického celku) zpětnou vazbu k ovládnutí učiva. Tato hodnocení mohou mít různou formu. Vedle bodového hodnocení závěrečné práce obdrží žák zpětnou vazbu slovní či ústní formou. Z důvodu značné časové a organizační náročnosti souborného slovního hodnocení může být hodnocení vyjádřeno např. graficky s doplněným sebehodnocením žáka.

Termíny souhrnných testů a zkoušení 

Souhrnné testy a zkoušení (např. čtvrtletní, v délce celé vyučovací hodiny apod.) ohlašují vyučující předem s minimálně týdenním předstihem. Pokud není žák v době ústního či písemného přezkoušení přítomen a jeho absence je kratší než jeden týden, náhradním termínem testu může být první následující hodina. Výjimky (typu dlouhodobé onemocnění – delší než jeden týden) jsou řešeny individuálně.