Poradenské služby

Školní poradenské pracoviště

Na realizaci poradenských služeb na škole se podílí zejména poradenští pracovníci školy (výchovná poradkyně, školní metodička prevence) a ředitel školy, dále se podílí třídní učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé výchov, koordinátorka ŠVP a případně další pedagogičtí pracovníci školy. Všichni tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy. Materiály, které  souvisí s prací výchovného poradce a metodika prevence jsou k dispozici ve škole a na stránkách školy.

Výchovný poradce školy: Mgr. Jana Čermáková

Kontakt: cermakova@zssulice.cz

Mobil:    606 48 34 19

Konzultační hodiny: pondělí  15 – 16 (po předchozí domluvě), denně  6 – 7,  jinak kdykoli dle aktuální potřeby

Metodik prevence:  Ing. Linda Kůstková

Kontakt: kustkova@zssulice.cz

Mobil: 603 400 149

Konzultační hodiny: čtvrtek 14 – 15 (po předchozí domluvě), jinak kdykoli dle aktuální potřeby

 

ŠIKANA

Jak ochránit svoje dítě před šikanou?

Co je to šikanování?
Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých legrácek a „žertíků“ (strkání, nadávání, schovávání věcí,…) případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a pomlouváním. Později se otravování života obětem stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí) nebo kruté psychické násilí, někdy oboje dohromady.

Následky šikanování
Šikanování je vážná věc a v řadě případů je trestným činem. Utrpení dětí je nepředstavitelné a jeho následky na těle i na duši mohou děti nést po celý svůj život.

Jak dítě zachránit?
Poskytněte dítěti maximální oporu, zorientujte se ve vnějším obraze šikanování( co, kdo, kdy, kde, jak?), v případě, že mu hrozí nebezpečí, nechejte ho doma. Můžete navštívit rodinu agresora a pokusit se s nimi domluvit o nápravě situace. Zajistěte ochranu dítěte na cestě do školy a domů. Oba rodiče by měli navštívit ředitele, metodika prevence a třídního učitele a informovat je o tom, co se od dítěte dozvěděli. V případě, že jde o pokročilé stadium šikany, je nutné obrátit se na odborníky:

 • v resortu školství – pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogická centra
 • v resortu zdravotnictví – pediatři a odborní lékaři, dětští psychologové, psychiatři a zařízení, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie
 • v resortu sociální péče – oddělení péče o rodinu a děti, oddělení sociální prevence
 • při závažném šikanování se lze také obrátit na policii ČR a podat trestní oznámení.

KYBERŠIKANA

Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií – internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.). Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

Kyberšikana je například:

 • hanlivé a urážlivé zprávy prostřednictvím SMS, MMS  nebo internetu
 • zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové stránce
 • webové stránky, blogy s cílem zesměšnit někoho
 • obtěžování prostřednictvím ICQ, SKYPE, …
 • zesměšňování prostřednictvím komunitních sítích
 • zneužití identity oběti rozesíláním různých zpráv jejím jménem

Kyberšikana například není:

Oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování. 

Formy kyberšikany

 • prostřednictvím mobilního telefonu (lživá, hanlivá SMS zpráva) – 68 %
 • chaty (ICQ, AOL,…) – 30 %
 • maily – 29 %
 • komunitní sítě (Facebook, Libimseti)  – 14 % – vzhledem k prudkému rozvoji sociálních sítí se dá předpokládat, že se bude zvyšovat.

Krizová_pomoc_-_krizové_linky

Školní program proti šikanování_ZŠ Sulice

krizovy_plan_skoly_reseni_sikany_a_kybersikany

preventivní program

Školní_preventivní_strategie_2018-2022

Kontakty na Pedagogicko psychologické poradny

Informace o OSPOD

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022 je k nahlédnutí v kanceláři Školního poradenského pracoviště.