Školní poradenské pracoviště

Na realizaci poradenských služeb na škole se podílí zejména poradenští pracovníci školy (výchovná poradkyně, školní metodička prevence) a ředitel školy, dále třídní učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé výchov, koordinátorka ŠVP a případně další pedagogičtí pracovníci školy. Všichni tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy. Materiály, které  souvisí s prací výchovného poradce a metodika prevence jsou k dispozici ve škole a na stránkách školy.

Výchovný poradce školy: Mgr. Jana Čermáková

Kontakt: cermakova@zssulice.cz;  tel.   606 483 419

Konzultační hodiny: pondělí  15 – 16 (po předchozí domluvě), denně  6 – 7,  jinak kdykoli dle aktuální potřeby

  • zajišťuje depistáž specifických poruch chování ve spolupráci s třídními učiteli
  • zajišťuje individuální poradenskou práci s žáky, řeší výchovné obtíže
  • vede kariérové poradenství, řeší přihlášky na SŠ
  • poskytuje metodické konzultace učitelům při práci s žáky, kteří mají vypracovaný individuální výchovný plán
  • spolupráce s PPP (vypracování IVP, konzultace k vyšetření žáků, apod.) a se společností META (začleňování mladých migrantů).
 

Metodik prevence:  Ing. Linda Kůstková

Kontakt: kustkova@zssulice.cz; tel. 603 400 149

Konzultační hodiny: čtvrtek 14 – 15 (po předchozí domluvě), jinak kdykoli dle aktuální potřeby

  • zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování
  • podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy
  • realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování
  • spolupracuje s třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole
  • spolupracuje s odborníky a externími organizacemi při řešení sociálně patologických jevů

Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje (pracoviště Praha – východ)
Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10 – Vršovice (v budově České pošty/3.patro), telefon: 281867331-4, mobil: 739673168, e-mail: prahavychod@pppsk.cz

Pražská pedagogicko-psychologická poradna (soukromé pracoviště)
pracoviště Praha: Ohradní 20, 140 00, Praha 4 – Michle
pracoviště Říčany: Masarykovo náměstí 14/10, 251 01 Říčany, obchodní dům Mestek (2. patro bez výtahu), telefon do obou pracovišť 603 513 949, e-mail: pppp@pppp.cz

Adresář krizové pomoci

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let
Linka důvěry Dětského krizového centra777 715 215241 484 149 (nonstop), pro děti i dospělé
Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021 (po-čt 9-21:00, pá 9-17:00), pro rodiče, učitele, vychovatele
Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA pomoc dospělým ohledně dětí – pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele

Dokumenty

Minimální preventivní program 2023/2024 naleznete také v sekci dokumenty. Ostatní dokumenty jsou uloženy v kanceláři ŠPP a jsou po domluvě kdykoli k nahlédnutí.

 

Telefonické krizové linky
Info o OSPOD

Minimální preventivní program 2023/2024

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy je na str.“výchovný poradce“