Řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny.

Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy a vnitřními předpisy školy.

1. Práva a povinnosti strávníků

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, může být ze školního stravování vyloučen.
Při čekání na výdej jídla zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jejich pád.
Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k znečištění podlahy nebo vybavení jídelny (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit personálem školní jídelny.
Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled zajistí ošetření, provede prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

2. Výdej obědů

Termíny vydávání stravy ve školní jídelně:
Výdej stravy probíhá v době 11.45 – 14:00 hodin.

3. Přihlašování ke stravování a platba za stravování

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí žák – jeho zákonný zástupce vyplnit Přihlášku ke školnímu stravování. Platba probíhá výhradně bezhotovostním převodem.

Postup bezhotovostní platby:
– číslo bankovního účtu 2301731287/2010,  – variabilní symbol: kód, který je přidělen každému žákovi, platný po celou dobu studia.
Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě nelze oběd objednat.

Předepsané zálohy:
a) pro žáky 6 – 10 leté bez svačin 700 Kč/měsíc
b) pro žáky 6 – 10 leté se svačinami 900 Kč/měsíc,
c) pro žáky 11 – 14 leté bez svačin 800 Kč/měsíc
d) pro žáky 11 – 14 leté se svačinami 1000 Kč/měsíc*
e) pro žáky 15 leté bez svačin 900 Kč/měsíc

*Svačiny připravujeme pouze pro děti na prvním stupni.

Do 15. září je nutné uhradit zálohové stravné za září a říjen, následně pak do 15. dne následujícího měsíce, poslední platba pro daný školní rok probíhá vždy v květnu. Odhlásit oběd lze pouze na stránkách www.strava.cz. Oběd na daný den lze zrušit nejpozději do 10 hodin předešlého dne. V případě, že si strávník do této doby oběd neodhlásí, bude mu zaúčtován.

V případě nepřítomnosti žáka ve škole má zákonný zástupce nárok na výdej stravy do jídlonosiče v době 11.30 – 12.00 hodin a to pouze 1. den nepřítomnosti. Současně je mu zakázán vstup do školní jídelny. Předání zajišťuje recepční školy.

Změna jídelníčku je vyhrazena.

vyhlaska_107_2005_Sb O školním stravování

Vnitřní řád ŠJ_2021