Řád školní jídelny

 Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy a vnitřními předpisy školy.

  1. Práva a povinnosti strávníků

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, může být ze školního stravování vyloučen. Při čekání na výdej jídla zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jejich pád. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k znečištění podlahy nebo vybavení jídelny (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit personálem školní jídelny. Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled zajistí ošetření, provede prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

        2. výdej obědů

Termíny vydávání stravy ve školní jídelně:  Výdej stravy probíhá v době 11.45 – 14 hodin.

  1. Přihlašování ke stravování a platba za stravování

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí žák – jeho zákonný zástupce vyplnit Přihlášku ke školnímu stravování. Žák má možnost na začátku šk. roku zvolit stravu:

  • oběd
  • oběd se salátem

 Platba probíhá výhradně bezhotovostním převodem.

číslo bankovního účtu: 2301731287/2010

– variabilní symbol: kód, který je přidělen každému žákovi, platný po celou dobu studia.

 Předepsané zálohy:

  1.  pro žáky 6 – 10 leté, obědy bez salátů 800 Kč/měsíc
  2.  pro žáky 6 – 10 leté, obědy se saláty 1000 Kč/měsíc,
  3.  pro žáky 11 – 14 leté, obědy bez salátů 900 Kč/měsíc
  4. pro žáky 11 – 14 leté, obědy se saláty 1100 Kč/měsíc,
  5. pro žáky 15 leté, obědy bez salátů 1000 Kč/měsíc
  6. pro žáky 15 leté, obědy se saláty 1200 Kč/měsíc

Splatnost záloh:

do 15. září je nutné uhradit zálohové stravné za září a říjen, tj. 2x předepsanou měsíční zálohu(!),

následně každý měsíc do 15. dne 1x předepsanou zálohu.

poslední platba pro daný školní rok proběhne do 15. května.

Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě nelze oběd objednat.

Žákům s nezaplaceným stravným není vydán oběd!

Sledování výše zaplaceného stravného, odhláška a volba oběda jsou možné pouze v systému

Příloha č. 1 vnitřního řádu ŠJ – rozpis stravného

Přihlášení do systému strava.cz:

https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

Oběd na daný den lze zrušit nejpozději do 10 hodin předešlého dne. V případě, že si strávník do této doby oběd neodhlásí, bude mu zaúčtován.

V případě nepřítomnosti žáka ve škole má zákonný zástupce nárok na výdej stravy do jídlonosiče v době 11.30 – 12.00 hodin a to pouze 1. den nepřítomnosti. Současně je mu zakázán vstup do školní jídelny. Předání zajišťuje recepční školy.

Změna jídelníčku je vyhrazena.

vyhlaska_107_2005_Sb O školním stravování