Zaměření školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SULICE

Základní škola Sulice je úplná základní škola s  1. – 9. ročníkem, která má i paralelní třídy. Současná kapacita školy činí 330 žáků. Je zařazena do sítě škol a školských zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hospodaří jako příspěvková organizace obce Sulice, právní subjektivitu získala v r. 2016. Její součástí je školní družina a školní jídelna.

 

FILOZOFIE ZŠ Sulice – kam směřujeme

 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s podtitulem

„Škola je cesta, vzdělání je cíl“.

Rodiče mají možnost seznámit se s obsahem dokumentu ve vestibulu školy.
 • ROZVOJ
Naším hlavním cílem je všestranný rozvoj dětských osobností s důrazem na vnitřní motivaci. Chceme maximálně podpořit dětskou zvídavost a tvořivost.
 • RESPEKT, HODNOTY A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ
Společně s dětmi tvoříme pravidla spolupráce a tolerujeme svou různorodost. Věříme, že v atmosféře vzájemného respektu budou naše výsledky růst. Děti se nebojí klást otázky.
 • KRITICKÉ MYŠLENÍ
Vedeme žáky k samostatnosti, učíme je přijímat výzvy a kultivovaně vyjádřit svůj názor.
 • KOMUNIKACE
Jsme českou školou v anglicky mluvícím světě. Podporujeme rozvoj vyjadřování v rodném jazyce, angličtina doplněná dalším výběrovým jazykem je přirozenou a zásadní součástí výuky.
 • JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY
Ekologický přístup k životnímu prostředí patří mezi naše priority. Příroda je neformálním místem, kam přesunujeme i část výuky. Chráníme přírodní zdroje jako svého nejlepšího přítele.
 • AKTIVNÍ OBČANSTVÍ
Poznáváme své kořeny a místo, kde žijeme. Zapojujeme se do místního a regionálního rozvoje.
 • PEDAGOGOVÉ
Důraz na osobnostní rozvoj našich zaměstnanců a prostředí podporující týmovou spolupráci dotváří všechny principy uvedené výše. Jak si představujeme absolventa ZŠ Sulice
 • Orientuje se ve světě kolem sebe a ví, kam směřuje.
 • Je dobře jazykově vybavený.
 • Je zodpovědný za své jednání.
 • Zajímá se o své okolí a je aktivním občanem.
 • Umí pracovat v týmu a projevuje zájem o druhé.
 • Zná své silné stránky a pracuje cíleně na svém rozvoji.
 • Dovede kriticky přemýšlet a vhodně formulovat svůj vlastní názor.
 • Je schopen pracovat s informacemi.
Jak toho chceme dosáhnout
 • Zařazováním inovativních metod výuky – projektovým učením, metodami kritického myšlení RWCT, rozvojem čtenářských strategií, diskuzí a debatou, tematickou výukou v blocích při součinnosti učitelů.
 • Využíváním metod a forem práce podporujících aktivní činnost žáků – alternativních výukových pomůcek, moderních technologií, zážitkové pedagogiky – zejména v oblasti environmentální a etické výchovy.
 • Zohledňováním vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a důsledným zajištěním individuálních podpůrných opatření. 
 • Posílením výuky cizích jazyků formou metody integrace do ostatních předmětů (CLIL), výjezdů do zahraničí, působením rodilého mluvčího na škole.
 • Pravidelným vyučováním mimo budovu školy – exkurze, vícedenní pobyty v přírodě (včetně lyžařských výjezdů, plaveckých kurzů, bruslení a dalších aktivit ve spolupráci se zřizovatelem), kulturní a sportovní projekty, zejména v oblasti přírodních věd.
 • Důslednou přípravou na standardizované přijímací testy na střední školy a gymnázia (včetně víceletých).
 • Realizací programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, doplněných různorodými akcemi napříč školou (od drobných mezitřídních projektů, přes komunitní setkávání s rodiči až po vícedenní akce typu škola v přírodě).