Naše filozofie

 • ROZVOJ. Chceme maximálně podpořit dětskou zvídavost a tvořivost, vnitřní motivace žáků je naší metou.
 • RESPEKT, HODNOTY A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ. Společně s dětmi tvoříme pravidla spolupráce a tolerujeme svou různorodost. Věříme, že v atmosféře vzájemného respektu budou naše výsledky růst. Děti se nebojí klást otázky.
 • KRITICKÉ MYŠLENÍ. Vedeme žáky k samostatnosti, učíme je přijímat výzvy a kultivovaně vyjádřit svůj názor.
 • KOMUNIKACE. Jsme českou školou v anglicky mluvícím světě. Podporujeme rozvoj vyjadřování v rodném jazyce, angličtina doplněná dalším výběrovým jazykem je přirozenou a zásadní součástí výuky.
 • JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY. Ekologický přístup k životnímu prostředí patří mezi naše priority. Příroda je neformálním místem, kam přesunujeme i část výuky. Chráníme přírodní zdroje jako svého nejlepšího přítele.
 • AKTIVNÍ OBČANSTVÍ. Poznáváme své kořeny a místo, kde žijeme. Zapojujeme se do místního a regionálního rozvoje.
 • PEDAGOGOVÉ. Důraz na osobnostní i odborný rozvoj našich zaměstnanců a prostředí podporující týmovou spolupráci dotváří všechny principy uvedené výše.

PROFIL ABSOLVENTA

 • Orientuje se ve světě kolem sebe a ví, kam směřuje.
 • Je dobře jazykově vybavený.
 • Je zodpovědný za své jednání.
 • Zajímá se o své okolí a je aktivním občanem.
 • Umí pracovat v týmu a projevuje zájem o druhé.
 • Zná své silné stránky a pracuje cíleně na svém rozvoji.
 • Dovede kriticky přemýšlet a vhodně formulovat svůj vlastní názor.
 • Je schopen pracovat s informacemi.

NAŠE MISE

 • Metody RWCT jako přirozená součást výuky. Podporujeme metody kritického myšlení, projektové učení, rozvoj čtenářských strategií, diskuze, vedeme tandemové lekce.
 • Školní parlament. Tvořený zástupci žáků podporuje nejen vzájemnou komunikaci napříč školou, ale realizuje i celoškolní tematické a kreativní projekty.
 • Formy práce podporujících aktivní činnost žáků. Alternativní výukové pomůcky, moderní technologie, zážitková pedagogika – zejména v oblasti environmentální a etické výchovy.
 • Nadstandardní příprava v oblasti přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. Přípravné semináře v rámci volitelných předmětů, individuální konzultace, týdenní přípravný výjezd před přijímacími zkouškami.
 • Posílení výuky cizích jazyků. Formou metody integrace do ostatních předmětů (CLIL), výjezdů do zahraničí, působením rodilého mluvčího na škole.
 • Výuka mimo budovu školy. Exkurze, vícedenní pobyty v přírodě (včetně lyžařských výjezdů, bruslení a dalších aktivit ve spolupráci se zřizovatelem), kulturní a sportovní projekty.
 • Externí programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Doplňujeme mezitřídními projekty, komunitními setkáváními s rodiči, vícedenními výjezdy mimo školu apod.