Zaměření školy

FILOZOFIE ZŠ Sulice – kam směřujeme

 • ROZVOJ

Naším hlavním cílem je všestranný rozvoj dětských osobností s důrazem na vnitřní motivaci. Chceme maximálně podpořit dětskou zvídavost a tvořivost.

 • RESPEKT, HODNOTY A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Společně s dětmi tvoříme pravidla spolupráce a tolerujeme svou různorodost. Věříme, že v atmosféře vzájemného respektu budou naše výsledky růst. Děti se nebojí klást otázky.

 • KRITICKÉ MYŠLENÍ

Vedeme žáky k samostatnosti, učíme je přijímat výzvy a kultivovaně vyjádřit svůj názor.

 • KOMUNIKACE

Jsme českou školou v anglicky mluvícím světě. Podporujeme rozvoj vyjadřování v rodném jazyce, angličtina doplněná dalším výběrovým jazykem je přirozenou a zásadní součástí výuky.

 • JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

Ekologický přístup k životnímu prostředí patří mezi naše priority. Příroda je neformálním místem, kam přesunujeme i část výuky. Chráníme přírodní zdroje jako svého nejlepšího přítele.

 • AKTIVNÍ OBČANSTVÍ

Poznáváme své kořeny a místo, kde žijeme. Zapojujeme se do místního a regionálního rozvoje.

 • PEDAGOGOVÉ

Důraz na osobnostní rozvoj našich zaměstnanců a prostředí podporující týmovou spolupráci dotváří všechny principy uvedené výše.

Jak si představujeme absolventa ZŠ Sulice

 • Orientuje se ve světě kolem sebe a ví, kam směřuje.
 • Je dobře jazykově vybavený.
 • Je zodpovědný za své jednání.
 • Zajímá se o své okolí a je aktivním občanem.
 • Umí pracovat v týmu a projevuje zájem o druhé.
 • Zná své silné stránky a pracuje cíleně na svém rozvoji.
 • Dovede kriticky přemýšlet a vhodně formulovat svůj vlastní názor.
 • Je schopen pracovat s informacemi.

Jak toho chceme dosáhnout

 • Zařazováním inovativních metod výuky – projektovým učením, metodami kritického myšlení RWCT, rozvojem čtenářských strategií, diskuzí a debatou, tematickou výukou v blocích při součinnosti učitelů.
 • Využíváním metod a forem práce podporujících aktivní činnost žáků – alternativních výukových pomůcek, moderních technologií, zážitkové pedagogiky – zejména v oblasti environmentální a etické výchovy.
 • Zohledňováním vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a důsledným zajištěním individuálních podpůrných opatření. V říjnu 2018 se naše škola stala Centrem kolegiální podpory dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Posílením výuky cizích jazyků formou metody integrace do ostatních předmětů (CLIL), výjezdů do zahraničí, působením rodilého mluvčího na škole.
 • Pravidelným vyučováním mimo budovu školy – exkurze, vícedenní pobyty v přírodě (včetně lyžařských výjezdů, bruslení a dalších aktivit ve spolupráci se zřizovatelem), kulturní a sportovní projekty, zejména v oblasti přírodních věd.
 • Důslednou přípravou na standardizované přijímací testy na střední školy a gymnázia (včetně víceletých).
 • Realizací programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, doplněných různorodými akcemi napříč školou (od drobných mezitřídních projektů, přes komunitní setkávání s rodiči až po vícedenní akce typu škola v přírodě).