Úřední deska

Zvláštní zápis – Спеціальний набір

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23: / повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, / Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany./ які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu./ які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. / Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:

v úterý 28. 6. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:  4

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce. / Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. /   У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:/Законні представники зобов’язані подати такі документи:
 4. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dostupný v česko-ukrajinské verzi nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)/ заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії або можна забрати її особисто у відповідній школі)
 5. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
 6. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat./ документ, що дає право представляти дитину.
 7. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. / Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději dne 14. 7. 2022 na webových stránkách školy 
Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.

Більше інформації для українських батьків:   EDU Ukrajina

Mgr. Josef Kabele

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

Vážení rodiče,

na základě zápisu do prvního ročníku, konaného ve dnech 20. a 21. 4. 2022, zveřejňuje ZŠ Sulice seznam přijatých a nepřijatých žáků. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se podle § 183 školského zákona oznamuje zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

PŘIJATÍ UCHAZEČI

6MKWRF5J2O
FKY9FYKXO4
BJ70B5NUZM
P28DWFOGD4
INIS3FNLH4
ASK95J24KO
ZYA6L7NU4G
4A2IJP18KJ
QD834RBVZS
CWRRNYPV3I
Y7JRXWMQSO
P56BXRXYHF
J8M0MP9J3L
WF9NKGT52Z
5OOC395FCE
ZAQ3VXDQXD
29JT4027C3
TQENXKQDBR
6IE7XP7EN9
XAZBYJA4ZT
I6E7MB1LZG
PKDVNYXY9G
L2BXZ81505

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

SW2NVP4GK7
P10S6DHID8
R0SNYP3RTC
VYB5QED47A

UCHAZEČI S ODKLADEM A PŘERUŠENÝM SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM

P6U2ELSXEJ
P85YMP11TGW
D8RYWQ49UK

Kritéria pro přijetí:

 1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Sulice (zákonné kritérium),
 2. děti, které současně mají v ZŠ Sulice sourozence,
 3. ostatní uchazeči.

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno. 

Na Rozhodnutí o přijetí se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Ředitel školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte (uchazeče) v zákonné lhůtě 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí dítěte (uchazeče) do 1. ročníku Základní školy Sulice si zákonní zástupci vyzvednou osobně na informativní třídní schůzce dne 8. 6. 2022 nebo v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků (uchazečů) bude zveřejněn na Úřední desce Základní školy Sulice (https://www.zssulice.cz/o-nas/uredni-deska/) anonymně pod číslem, které obdrží zákonní zástupci při online registraci.

Po dobu správního řízení (tedy od podání žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Sulice pro školní rok 2022/2023 má zákonný zástupce dítěte (uchazeče) dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. V případě zájmu o nahlížení do spisu prosím kontaktujte ředitele školy na emailu: reditel@zssulice.cz

Další informace

Hodnocení v naší škole:

Na základě rozhodnutí školské rady ze dne: 27. 1. 2022 ZŠ Sulice postupně přechází na slovní hodnocení a upouští od klasického hodnocení známkami. Slovní hodnocení bude závazné pro všechny nastupující žáky do prvních ročníků od školního roku 2022/23. Více informací se dozvíte na třídní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků.

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 8. června 2022 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Těšíme se Vás.

Josef Kabele, ředitel školy