Úřední deska

Výsledky zápisu do prvního ročníku 2024/25

Přijatí uchazeči:

598Y3
RSWXP
YVLKA
AB2EM
7G9VX
1LRCZ
83J1U
TXQBV
H7LZJ
JEFQ7
CZX4F
VGSL0
2YZU3
67OKV
EZPGG
1NG3O
7TD4I
CN7M9
TTXPJ
7OYX2
03UU4
YAYDD
Y6OKL
KJQ8M
CBS7I
BPB7Y
UECYE
PR6B3
RS9WB
H0OZC
LD43K
VPCWZ
90B03
JREYD
BB034
SHW1V
MTBAI
EOH36
4OB1H
9N0LT
XDO1Z
GA175
7W3Z1
KEZQS

Nepřijatí uchazeči:

2RO3T
98EFK
PO1AB
S4XF0
1NV0C
8EW0V
77PZ9
DL02W
16952
PO2CD

Uchazeči s odkladem školní docházky:

PO3EF
4EK2J
37U17
TD4Q6

Přijímání uchazečů

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V kapacitních možnostech Základní školy Sulice je přijmout pro příští školní rok 2024/25 do prvního ročníku max. 50 uchazečů do dvou tříd . Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). 

Kritéria pro přijetí:

  1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Sulice (zákonné kritérium),
  2. děti, které současně mají v ZŠ Sulice sourozence,
  3. ostatní uchazeči.

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno. 

Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy – úřední deska. 

Na Rozhodnutí o přijetí se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Ředitel školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte (uchazeče) v zákonné lhůtě 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí dítěte (uchazeče) do 1. ročníku Základní školy Sulice si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno datovou schránkou, případně poštou. Seznam přijatých žáků (uchazečů) bude zveřejněn na Úřední desce Základní školy Sulice anonymně pod číslem, které obdrží zákonní zástupci při registraci.

Po dobu správního řízení (tedy od podání žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Sulice pro školní rok 2024/2025) má zákonný zástupce dítěte dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. V případě zájmu o nahlížení do spisu prosím kontaktujte ředitele školy na emailu: reditel@zssulice.cz

Další informace

K ZÁPISU přinesete žádost o přijetí dítěte do první třídy (bude vám vygenerována při online registraci), rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a doklad totožnosti zákonného zástupce např. občanský průkaz.

V případě žádosti o ODKLAD ŠKOLNÍ ZRALOSTI přinesete žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Pokud nebude probíhat zápis do prvních tříd prezenčně, nebo bude-li situace vyžadovat, je možné předání potřebných dokumentů několika způsoby:

  • doporučeně poštou;
  • prostřednictvím datové schránky školy 
  • osobním podáním na recepci školy;

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Pro komunikaci se školou výhradně používejte u jména dítěte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které Vám bylo přiděleno při registraci k zápisu do prvních tříd. V případě, že jste Vaše dítě neprošlo registrací k zápisu, obdržíte registrační číslo po podání žádosti o přijetí/odkladu školní docházky od zástupkyně ředitele.

Hodnocení v naší škole:

Na základě rozhodnutí školské rady ze dne: 27. 1. 2022 ZŠ Sulice postupně přechází na slovní hodnocení a upouští od klasického hodnocení známkami. Slovní hodnocení bude závazné pro všechny nastupující žáky do prvních ročníků. Více informací se dozvíte na třídní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. Termín setkání bude včas zveřejněn.

Josef Kabele, ředitel školy