Prakticky v odborných předmětech

Základní škola Sulice, příspěvková organizace realizovala koncem srpna 2020 dotační projekt s názvem Prakticky v odborných předmětech v ZŠ Sulice. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010341

Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Říčansko jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Říčansko na období 2014 – 2020“, https://mas.ricansko.eu/ a za přispění obce Sulice.

Cílem projektu je vybavení odborných učeben (přírodovědné, jazykové a řemeslné) v Základní škole Sulice, příspěvkové organizaci.

Učebny jsou vybaveny specializovaným nábytkem, který umožní jak teoretickou, tak praktickou výuku odborných předmětů v oblasti klíčových kompetencí. Dále jsou učebny vybaveny učebními pomůckami, IT a digitální technikou. Odborná učebna technicko-řemeslné dílny disponuje specializovaným polytechnickým vybavením pro praktickou výuku. Kromě těchto vnitřních odborných učeben (přírodní vědy, cizí jazyky, technicko-řemeslná dílna), byla vybudována zcela nová venkovní učebna přírodních věd. Venkovní učebna je vybavena pracovními stoly umožňující praktickou i teoretickou výuku. Je pořízena i doprovodná infrastruktura této učebny – demonstrační skleník a potřebné učební pomůcky a nářadí.

Cílem realizace projektu je tak vybudování kvalitní infrastruktury základní školy pro výuku předmětů v oblastech klíčových kompetencí. Základní škola Sulice, příspěvková organizace tak svým žákům nabízí atraktivní prostředí pro vzdělávání, ve kterém je možné rozvíjet nadání každého žáka nediskriminačním rovným přístupem.