Přijímací řízení na střední školy 2021/22

pro žáky 5., 7., 9. třídy:

 1. Informace o oborech vzdělávání  najdete:  www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz, www.cermat.cz a na webových stránkách středních škol
 2. Je vhodné navštěvovat dny otevřených dveří na školách
 3. Podmínky přijetí musí ředitel SŠ zveřejnit nejpozději do konce ledna 22
 4. Po ukončení 1. pololetí vydá škola žákům potvrzenou přihlášku – rodiče doplňují pouze zvolenou školu, příp. zajistí lékařský posudek (pokud to vyžaduje zvolená škola). Současně obdrží žák zápisový lístek
 5. Žák může podat 2 přihlášky v 1. kole
 6. Přihlášku musí žák odevzdat přímo na střední školu (poštou nebo osobně) a to do 1. 3. 2021
 7. Nejpozději 14 dní předem obdrží žák pozvání k přijímací zkoušce, příp. informaci, že na základě splněných kritérií se nemusí zkoušky zúčastnit
 8. Pokud škola nepořádá přijímací zkoušky, obdržíte přímo rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
 9. Průběžně sledujte webové stránky SŠ, na kterou jste přihlášku podali

Po přijímacím řízení je nutné:

 1. Pokud obdrží žák rozhodnutí o přijetí, musí do 10 pracovních dnů zaslat na školu zápisový lístek – pokud tak neučiníte, považuje SŠ, že žák nenastoupí a místo nabídne jiným uchazečům
 2. V případě nepřijetí je postup takový, že zákonní zástupci obdrží nejpozději do 3 dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou). Je nutné toto rozhodnutí vyzvednout na poště nebo na SŠ  (pokud si nevyzvednete do 5 pracovních dnů, je to považováno za doručené)
 3. Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele příslušné SŠ odvolání proti nepřijetí
 4. 2. kolo přijímacích zkoušek – je nutné současně sledovat volná místa na SŠ a případně podat další přihlášky na jinou školu; je také možné, že se uvolní místa na zvolené škole. Volná místa najdete na webových stránkách krajského úřadu nebo na stránkách ministerstva školství

Podání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou:

Do 15. listopadu 21 si žáci vyzvednou potvrzenou přihlášku, na které doplní všechny potřebné údaje a nejpozději do 30. 11. 21 odevzdají na příslušnou SŠ. 

Žáci obdrží i zápisový lístek, který je nutné řádně uschovat a odevzdat poté, co obdrží rozhodnutí o přijetí. 

PŘEJI DĚTEM I RODIČŮM HODNĚ ŠTĚSTÍ

Mgr. Jana Čermáková – VP

606 48 34 19

cermakova@zssulice.cz