Zápis do prvního ročníku pro rok 2022/23

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

  • Online registrace zájemců k zápisu do 1. třídy bude zpřístupněna od 14. 2. do 28. 2. 2022. REGISTRACI a VÝBĚR termínu zápisu provádíte elektronicky ZDE.

REGISTROVAT se znovu musí i děti, které pro školní rok 2021/2022 dostaly odklad školní docházky!

  • Zápis uchazečů do první třídy proběhne ve dnech 20. a 21. 4. 2022

K zápisu přinesete žádost o přijetí dítěte do první třídy (bude Vám vygenerovaná při registraci zápisu), rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz).

V případě žádosti o ODKLAD povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 přete žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Přijímání uchazečů

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V kapacitních možnostech Základní školy Sulice je přijmout pro příští školní rok 2022/23 do prvního ročníku max. 30 uchazečů do jedné třídy (maximální rejstříková kapacita Základní školy Sulice je 330 žáků, přijetím 30 uchazečů do prvního ročníku bude tato kapacita plně obsazena). Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). 

Kritéria pro přijetí:

  1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Sulice (zákonné kritérium),
  2. děti, které současně mají v ZŠ Sulice sourozence,
  3. ostatní uchazeči.

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno. 

Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy – úřední deska. 

Losování bude veřejné, za účasti zákonných zástupců, ředitele školy a zástupce zřizovatele.

Na Rozhodnutí o přijetí se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Ředitel školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte (uchazeče) v zákonné lhůtě 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí dítěte (uchazeče) do 1. ročníku Základní školy Sulice si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků (uchazečů) bude zveřejněn na Úřední desce Základní školy Sulice (https://www.zssulice.cz/o-nas/uredni-deska/) anonymně pod číslem, které obdrží zákonní zástupci při online registraci.

Po dobu správního řízení (tedy od podání žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Sulice pro školní rok 2022/2023 má zákonný zástupce dítěte (uchazeče) dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. V případě zájmu o nahlížení do spisu prosím kontaktujte ředitele školy na emailu: reditel@zssulice.cz

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je možné, že se forma zápisu změní. Sledujte naše webové stránky, kde budeme případné změny zveřejňovat. 

Další informace

Hodnocení v naší škole:

Na základě rozhodnutí školské rady ze dne: 27. 1. 2022 ZŠ Sulice postupně přechází na slovní hodnocení a upouští od klasického hodnocení známkami. Slovní hodnocení bude závazné pro všechny nastupující žáky do prvních ročníků od školního roku 2022/23. Více informací se dozvíte na třídní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků.

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 8. června 2022 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Těšíme se na setkání s vámi.

Josef Kabele, ředitel školy