klíčové kompetence a průřezové témata

POKRYTÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  A JEJICH TEMATICKÝCH OKRUHŮ
Osobnostní a sociální výchova   Multikulturní výchova  
Rozvoj schopností poznávání   Kulturní diference  
Sebepoznávání a sebepojetí   Lidské vztahy  
Seberegulace a sebeorganizace   Etnický původ  
Psychohygiena   Multikulturalita  
Kreativita   Princip sociálního smíru a solidarity  
Poznávání lidí   Environmentální výchova  
Mezilidské vztahy   Ekosystémy  
Komunikace   Základní podmínky života  
Kooperace, kompetice   Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti   Vztah člověka k prostředí  
Hodnoty, postoje, praktická etika   Mediální výchova  
Výchova demokratického občana   Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  
Občanská společnost a škola   Stavba mediálních sdělení  
Občan, občanská společnost a stát   Vnímání autora mediálních sdělení  
Formy participace občanu v politickém životě   Fungování a vliv médií ve společnosti  
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování   Tvorba mediálního sdělení  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   Práce v realizačním týmu  
Evropa a svět nás zajímá    
Objevujeme Evropu a svět  
Jsme Evropané  

 

  Rozvíjené KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní