Matematika

30.11.- 4.12.

Prezenční výuka:

nová látka:

algebra: slovní úlohy s použitím rovnic (logické, o pohybu, o směsích, o společné práci)

geometrie: shodnost x podobnost. Podobnost trojúhelníků

opakování:

Soustava rovnic o dvou neznámých:

dosazovací, sčítací, porovnávací metoda

algebraické výrazy a slovní úlohy s využitím lineárních rovnic

(procvičování příkladů)

(a+b)² = a² + 2 ab + b²

(a-b)² = a² – 2ab + b²

(a-b)(a+b) = a² -b²

+

pravidla pro mocniny a odmocniny:

a opakování starší látky:

8 ročník:

 • Pythagorova věta
 • kruh, kružnice, THALETOVA VĚTA
 • válec

opakování:

opakování 6.tř.:

 • přirozená čísla,celá čísla, racionální čísla, prvočísla, společný násobek
 • sčítání, odčítání, dělení, násobení destinných čísel + slovní úlohy
 • úhly- sčítání, odčítání, násobení, dělení, přenášení
 • souměrnost
 • trojúhelníky:  značení, třídění dle úhlů a stran (pravoúhlý, ostro/tupoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný, různosttranný), těžiště a těžnice, výšky, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
 • krychle, kvádry, stěny, strany, úhlopříčky, značení, znázornění ve 2D

opakování 7.tř.:

 • zlomky, sčítání, odčítaní, společný jmenovatel, násobení, dělení, smíšená čísla
 • poměry,  měřítka, úměra
 • procenta, promile
 • trojčlenka úměrnosti – přímá, nepřímá
 • souměrnosti, shodnosti
 • čtyřúhelníky
 • hranoly

DOVOLUJI SI VSTUPIT DO VAŠICH STRÁNEK MATEMATIKY A PŘIKLÁDÁM PRO ŽÁKY, SE KTERÝMI MÁME PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMAČKÁM ŘEŠENÍ TESTŮ 1 A 2. Zdravím. Čermajda