Harmonogram začátku školního roku 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci,

zanedlouho se opět setkáme. Pro lepší přehlednost přikládáme tabulku a další informace k začátku školního roku:

 1. 9. 8:00 – 8:45zahájení školního roku (včetně testování antigenními testy)
 9:00 – 9:45zahájení školního roku pro žáky 1. třídy na zámku Štiřín
2. 9. 8:00den s třídními učiteli, konec vyučování pro 1. stupeň v 11:40; 2. stupeň v 12:00
testování žáků 1. třídy a schůzka s rodiči prvňáčků v 8:20 ve školní jídelně
3. 9.vyučování podle pravidelného rozvrhu
9. 9.17:00 – 18:00třídní schůzky rodičů 2.– 9.ročníku
od 13. 9.výuka volitelných předmětů, zahájení kroužků a volnočasových aktivit

Podrobnější informace pro rodiče prvňáčků zde.

Základní hygienická pravidla (podle manuálu MŠMT zde dne 17. 8. 2021):

  • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
  • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
  • Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
  • V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.
  • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
  • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Celý manuál je možné stáhnout zde: