Přihlášky na SŠ

Přihlášky vydá naše škola všem zájemcům – budou předvyplněné. Prosíme o řádnou kontrolu všech údajů na přihlášce. V případě nutnosti provedeme opravy. Vyplněnou přihlášku pošlete zpět po dítěti do školy, po ověření a orazítkování pošleme zpět i se zápisovým lístkem.

Do přihlášky rodiče dopíší dvě střední školy nebo 1 školu dvakrát. Řádně vyplněnou přihlášku rodiče podepíší a na střední školu odešlou do konce února. V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky. V dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Některé SŠ vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších.

Zápisový lístek

Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Ten potom musí odevzdat na SŠ, kam byl přijat. Nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané SŠ.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl přijat později na základě odvolání či ve druhém kole.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli SŠ nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve školním roce 2020/2021 musí SŠ zveřejnit nejpozději do 31.1.2020.

V případě dotazů se obracejte na výchovnou poradkyni – p. Čermákovou: 606483419