Poděkování rodičům

Vážení rodiče, 

nastal konec školního roku, který byl pro nás všechny opravdovou výzvou. Ještě dnes se čas od času přistihnu s obavou, jestli se dětem “nesekám”, nezapomněl jsem sdílet obrazovku či poutavě dvacet minut nevyprávím do vypnutého mikrofonu. Tyto a mnohé další útrapy jste s námi zvládali bez zaváhání, ačkoliv mnohdy s vypětím všech sil. Skoro celý rok jsme všichni byli jak učiteli, tak také žáky. Děkuji Vám i všem svým kolegům za trpělivost a skvělou práci v tomto, doufám naposledy netradičním, školním roce. I letos prosím berte závěrečné známky na vysvědčení s určitou rezervou. Učitelé znovu hodnotí nejen úroveň znalostí, ale především to, jak se žáci během pololetí zapojovali do online výuky, plnili své povinnosti a postupně přebírali zodpovědnost za vlastní vzdělávání. My věříme, že si z uplynulého školního roku odnášíme mnoho zkušeností a některé z nich rádi využijeme i nadále v dalších letech při běžné výuce (např. odevzdávání prací do google učebny, online aplikace při výuce a další).

K ohlédnutí za uplynulým školním rokem patří informace o úspěšnosti našich absolventů. Na gymnázia bylo přijato 33% žáků, na lycea, akademie, SPŠ a další výběrové školy bylo přijato 51% žáků a zbylých 16% žáků bylo přijato na střední odborná učiliště. S absolventy devátého ročníku jsme se slavnostně rozloučili na zámku Štiřín již tradiční “Sulickou promocí”, kde jsme vyjádřili radost nad jejich úspěchem i smutek z toho, že přicházíme o skvělý ročník plný úžasných osobností. Přejeme jim mnoho úspěchů.

Dále bych Vám rád představil několik nových směrů, na které se těším a čekají na nás od září 2021. Přes veškeré povinnosti s testováním a distanční výukou se škola pečlivě připravovala na další rozvoj v následujících letech. Pro příští rok nastíním tři oblasti, které považuji za důležité, a ve kterých se chceme nejvíce posouvat. 

První novinkou bude zavedení výuky IT (informační technologie) a robotiky ve všech ročnících od čtvrté do deváté třídy. Škola se díky zřizovateli, sponzorům a dotacím vybavila novou učebnou IT, několika sadami tabletů a robotiky a zejména interaktivními tabulemi a novými počítači ve všech třídách školy. Věřím, že se tak více přiblížíme potřebám vzdělávání v 21. století. 

Druhou novinkou je rozvoj v oblasti cizích jazyků. Od sedmé třídy si žáci mohou vybrat pro druhý cizí jazyk mezi němčinou a španělštinou. Pro výuku angličtiny plánujeme konverzaci od páté třídy ve všech ročnících s rodilým mluvčím. Již nyní mám radost z úrovně anglického jazyka našich osmých a devátých ročníků. Podle srovnávacích testů Scio-Scate dosahují 3% žáků úrovně A1, 33% žáků úrovně A2, 55% žáků úrovně B1 a 7% žáků úrovně B2. Testování se zúčastnilo celkem 27 žáků. 

Mezi třetí významnou oblast, které chceme věnovat velkou pozornost, patří etická a osobnostní výchova. Přátelská atmosféra a vztahy, které vytváříme v naší škole, jsou pro nás klíčové. Tomu chceme napomáhat častější výukou zaměřenou na týmovou spolupráci, posilováním vnitřní motivace žáků k učení při pravidelných třídnických hodinách a individuálních konzultacích, etickou výchovou na prvním i na druhém stupni, a zejména volnočasovými akcemi (od oblíbeného přespávání ve škole až po dvoutýdenní letní tábory). 

Nic z toho, co jsem výše popsal, bychom nedokázali a nedokážeme bez Vaší podpory. Vážíme si každého povzbuzení od Vás a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce.

Přeji všem krásné prázdniny a dostatek odpočinku.

Za tým ZŠ Sulice, Josef Kabele