Český jazyk

Týdenní plán: 22. 6. – 26. 6.

PONDĚLÍ  22. 6. 

 1. Téma hodiny: Slovní druhy – příslovce
 • Zapiš si do sešitu, co jsou to příslovce
 1. Příslovce – slova neohebná (nemůžeme je skloňovat ani časovat)

– vyjadřují např. čas (kdy? – včera, loni, zanedlouho, kdy)

– místo (kde? – tady, daleko, kde, odkud, tam, venku)

– způsob (jak? – špatně, zpaměti, vesele, jak).

. Připrav si učebnici Český jazyk a pracovní sešit II

Učebnice str. 120 cv. 1 – Houbaři – krásně nahlas si přečti, otevři si pracovní sešit II – vypracuj cvičení 1 na str. 32

cv. 3 – ústně – Většina příslovcí vznikla z přídavných jmen – doplň příslovce, potom v pracovním sešitě vypracuj na str. 32 cv. 2

 • Pracovní sešit II str. 32 cv. 3, 4, 5

Uč. str. 32 cv. 6 – doplň vynechaná písmena, odůvodni pravopis – ústně

2. Téma hodiny: Předložky – opakování

Zapiš si do sešitu, co jsou to předložky

 1. PŘEDLOŽKY – se vyskytují ve spojení s podstatnými jmény, se zájmeny a číslovkami (ze školy, u lesa, kolem domu, knám, od nich, do pěti, po čtyřech)

Předložky nemůžeme skloňovat ani časovat.

Předložky mohou být neslabičné (k, v, z, s), jednoslabičné (za, před), víceslabičné (vedle, kromě, mezi, okolo).

Připrav si učebnici český jazyk a pracovní sešit II

Učebnice str. 121 cv. 1 Brankář – krásně nahlas si přečti a vypracuj v pracovním sešitě na str. 33 cv. 1. a cv. 2.

  • Pracovní sešit str. 33 cv. 3 a 4 – vypracuj
  • Učebnice str. 121 cv. 4, 5 – ústně

ÚTERÝ 23. 6. 

 1. Téma hodiny: Slovní druhy – spojkyNapiš si do sešitu, co jsou to spojky.
  1. SPOJKY – spojují slova nebo věty (a, i, nebo, ani, že, když, aby, kdyby, protože, jelikož, jakmile, neboť, třebaže).

  Opět si připrav učebnici Český jazyk a pracovní sešit II

  Učebnice str. 122 cv. 1 – Člověku není vždycky do smíchu – přečti si  a vypracuj cv. a,b,c-

  Pracovní sešit II – vypracuj celou str. 34

  cv. 2– přečti si modrý rámeček, která slova označujeme názvem spojky

 2. Téma hodiny: Slovní druhy – částiceZapiš si do sešitu, co jsou to částice:
  1. ČÁSTICE – vyjadřují přání, radost, obavy, údiv (ať, kéž, nechť, prý, ano, ne)

  Připrav si učebnici český jazyk a pracovní sešit II

  Učebnice str. 123 cv. 1 – přečti si a vypracuj cv. a,b ústně

  cv. 2 – ústně

Pracovní sešit II – vypracuj celou stranu 35

STŘEDA 24. 6.

 1. Téma hodiny: Slovní druhy – Citoslovce

Do sešitu si zapiš, co jsou to citoslovce:

 1. Citoslovce – napodobují zvuky a hlasy (cink, mňau, bú)

– vyjadřují bolest (au, ach, ouvej)

– vyjadřují radost (jé, jéjej, hurá)

– překvapení (oh, ó, jú)

– a různé pokyny (hop, kšá)

Připrav si učebnici a pracovní sešit II

Učebnice str. 124 – přečti si modrý rámeček, která slova označujeme názvem citoslovce

Uč. str. 124 cv. 2 a 3 – ústně

 • Podívej se na růžový rámeček na str. 124 – co jsou to ohebná a neohebná slova

Pracovní sešit str. 36 – vypracuj celou stranu

 

2. Učebnice str. 133 cv. 7 – nejdříve si cvičení přečti, doplň vynechaná písmena. Potom cvičení napiš jako diktát

Téma hodiny: Souvětí a věta jednoduchá

Napiš si do sešitu, co je to souvětí a věta jednoduchá:

Věta jednoduchá je větný celek tvořený jednou větou.

Souvětí je větný celek složený ze dvou nebo více vět. Věty v souvětí mohou být spojeny spojkami (a, když) nebo jinými spojovacími výrazy (jaké, kdy).

Před spojkami (a, i, nebo, ani) se většinou čárka nepíše.

Před jinými spojkami (ale, protože, aby, že, když) se čárka píše vždy.

Připrav si učebnici a pracovní sešit II

Učebnice str. 128 cv. 1 – PSÍ ZÁBAVA – krásně nahlas si přečti a vypracuj cv. a, b, c, d, e – ústně

 • Přečti si růžový rámeček
 • cv.2 – přečti si věty a řekni vzorce souvětí

Pracovní sešit II – celá str. 39

ČTVRTEK 25. 6.

 1. Téma hodiny: Věta jednoduchá

Učebnice str. 132 cv. 1 – nahlas si přečti a vypracuj cv. a) b) c) ústně

 • Z cv. 1 – přečti si vždy větu

Např. Kamarádi se ve volném čase baví všelijak

A ptej se: Kdo (co) se baví všelijak? …..Kamarádi

Co dělají Kamarádi? ………………………… baví se.

Kamarádi se baví – to je základní skladební dvojice – jedním členem základní skladební dvojice se ptáme na druhý.

cv. 2 – ze cv. 1 vypiš základní skladební dvojice.

Věta jednoduchá obsahuje obvykle jedno určité sloveso. Ve větě jednoduché můžeme určit pouze jednu základní skladební dvojici. – zapiš si sešitu.

. Pracovní sešit str. 44 – celá strana

PÁTEK 26. 6.

 • Pracovní sešit II – str 45 – celá
 • Opakuj si probrané učivo
 • Pracovní sešit II – celá str. 49, procvičování pravopisu str. 53 – 56